De Levende God. Een Orthodoxe Catechismus.

door Jozef Wijker

Uitgeverij Iveron, Amsterdam, 2017
396 bladzijden
ISBN 978-90-813315-4-8

Prijs: € 25.00

Boekhandelkorting: € 7.00

Het boek is te bestellen: stichting.iveron@gmail.com

Een catechismus als een systematische uitleg van de grondbeginselen van het Orthodoxe geloof is noodzakelijk voor mensen die kennis willen maken met het kerkelijke leven. Volgens metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh «is een catechismus in zekere zin een grenslijn tussen het toegankelijke en het mysterieuze, tussen het zichtbare en de Onzichtbare». Hij vergeleek het met een kathedraal waarvan de schoonheid een oproep is om het Mysterie, waartoe zij de deur is, te ontdekken.
“De Levende God. Een Orthodoxe Catechismus” is een van de beste moderne catechismi. Het is in het Frans geschreven door een werkgroep van orthodoxe christenen onder leiding van vader Cyrille Argenti. Het boek is vertaald in het Engels, het Duits, het Russisch en nu ook in het Nederlands door Jozef Wijker.

Het boek “De Levende God” bevat bijna 500 pagina’s met 15 kleurenreproducties van ikonen en 20 (feest)liederen voorzien van muzieknoten.
Het boek bezit een uitgebreide inhoudsopgave, waardoor het eenvoudig is om de verschillende onderwerpen op te zoeken.

Uitleg van het heilig Evangelie volgens Johannes

door Jozef Wijker

Uitgeverij Iveron, Almere, 2012
395 bladzijden
ISBN 978-90-813315-3-1

Prijs: € 20.00

Boekhandelkorting: € 5.00

Het boek is te bestellen: stichting.iveron@gmail.com

Dit boek kan worden beschouwd als een vervolg op het eerste boek van Jozef Wijker: Uitleg van het Evangelie volgens Matthëus. Het boek is op precies dezelfde manier opgebouwd als het eerste. Jozef Wijker legt iedere perikoop van het Evangelie uit. Hij verheldert elke strofe. Hij staat nauwkeurig stil bij de betekenis van een gebeurtenis, spreekt over de tijd en de plaats, over de betrokkenen en de getuigen. Hij verschaft daarbij uitgebreid cultuur-historische, archeologische en linguïstische informatie. Hij maakt gebruikt van interpretaties van de tekst van het Evangelie door vroegere en hedendaagse exegeten. Zijn inspiratie vindt hij bij de Kerkvaders.

Het Mysterie van de Orthodoxe Kerk

Bisschop Dionissios (Loukine)

Uitgeverij Iveron, Almere, 2014
202 bladzijden
ISBN 9789081331524

Prijs: € 14.00

Boekhandelkorting: € 4.00

Het boek is te bestellen: stichting.iveron@gmail.comHet Mysterie van de Orthodoxe Kerk, een boek van en over Bisschop Dionissios (Loukine). Hij werd in 1936 vanuit Frankrijk als jonge hiëromonnik (priestermonnik) naar Den Haag gestuurd om te dienen in de parochie van de Heilige Maria Magdalena. Hij was van Russische komaf, maar leerde vrij snel Nederlands, zodat hij delen van de diensten in het Nederlands kon celebreren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield hij lezingen voor oecumenische groepen. Een zes-tal van deze lezingen werd voor het eerst gepubliceerd in 1947 met de titel Russische Orthodoxie, door Archimandriet Dionissios en werd 20 jaar later – in 1967 – herdrukt met dezelfde titel, maar nu door Bisschop Dionissios. In 1966 was hij gewijd tot bisschop van Rotterdam en was daarmee de eerste orthodoxe bisschop in Nederland. Hij is van grote betekenis geweest voor de bekendheid van de Orthodoxie in ons land en daardoor zijn er niet weinigen orthodox geworden, en zelfs monnik, priester of bisschop!

Aan de oorspronkelijke hoofdstukken zijn er twee toegevoegd met de volgende lezingen: De Diensten van de Grote Vasten en Het Jezusgebed. Daarna volgt een uitgebreide biografie van Bisschop Dionissios en tenslotte persoonlijk jeugdherinneringen, van iemand die als kind door hem is gedoopt en hem veel heeft meegemaakt. Omdat het boek ten opzichte van de eerste uitgave nogal is uitgebreid, hebben we gemeend dat het gerechtvaardigd zou zijn de titel wijzigen.

Het boek geeft een diep inzicht in wat de Orthodoxe Kerk is en in de orthodoxe spiritualiteit. De auteur vertelt over het wezen van de orthodoxe kerkdienst, de Mysteriën, de kerkelijke feesten, de betekenis van de Moeder Gods en de heiligen, en de verering van de ikonen. Hij behandelt de verschillende aspecten van de kerk, maar benadrukt dat men het ware mystieke leven van de kerk niet kan bestuderen, men moet het mysterie beleven.

Hier enkele korte citaten, die ook op de achterzijde van het boek vermeld zijn:

De kerk is geen theater; men komt daar niet om te kijken maar om te aanschouwen, om tot zichzelf in te keren en in de geest samen met de kerk te bidden. Daarom kent ook de orthodoxe kerkdienst het individuele gebed niet. Integendeel, de kerkdienst is volstrekt gemeenschappelijk. Alles wordt gelezen en gezongen op een bijzondere kerkelijke manier, als een waterstroom die door de ziel vloeit. Wie in de kerk komt, moet zijn bewuste gedachteleven uitschakelen en zich aan die stroom overgeven: die stroom zal zijn ziel opnemen en meevoeren naar een andere oever die niet van deze wereld is.

Het eeuwige, ongeschapen licht, het licht dat eens in een stille nacht op de berg Thabor lichtte, brandt in het mysterieuze leven van de Kerk; dit licht moet het hart van de mensen en de wereld verlichten. Daarin ligt de ware bestemming van de Kerk: in de verlichting en vergoddelijking van de schepping.

Voor de Orthodoxe Kerk is het Paasfeest het feest der grote, hemelse vreugde. Deze vreugde is geen extase van zinnen, geen gevoelsaandoening, geen spel van gespannen of opgeschroefde zenuwen. Het is een mystiek beleven van de toekomende heerlijkheid, het is een ogenblik waarop voor de gelovigen, in het mysterie van de kerkdienst, de glorie van de algemene opstanding zich openbaart, als Christus alles in allen zal zijn.

Uitleg van het heilig Evangelie volgens Mattheüs

door Jozef Wijker

Uitgeverij Iveron, Almere, 2012
448 bladzijden
ISBN 9789081331500

Prijs: € 20.00

Boekhandelkorting: € 5.00

Het boek is te bestellen: stichting.iveron@gmail.com

Woord van de uitgever

De lezer, die kennis maakt met deze nieuwe uitleg bij het Evangelie volgens Mattheüs, zou de indruk kunnen krijgen dat het afkomstig is uit een ver verleden. Iedereen die zich wel eens heeft bezig gehouden met bijbelstudie kent het genre van bijbelse uitleg. In de 3e eeuw was er de uitleg van Origenes, een theoloog en filosoof en de grondlegger van de bijbelse filologie; we kennen de bijbeluitleg van Johannes Chrystostomus, leraar van de Kerk uit de 4e eeuw; de uitleg ven de heilige Hiëronymus, monnik-anachoreet en schepper van de Vulgaat, die leefde in de 4e-5e eeuw; de uitleg van Theofilactus van Bulgarijë die leefde in de 11e-12e eeuw; de uitleg van Euthymius Zigabenus, een geleerde byzantijnse monnik uit de 12e eeuw en vele anderen.

En dit zijn slechts de meest bekende werken met uitleg, die elk in een bepaalde periode grote invloed hebben gehad op de theologie. Maar hoe lang is dat al geleden! Het lijkt dat de tijd van een dergelijke manier van uitleggen voorbij is. We zijn gewend geraakt om te vertrouwen op ons eigen verstand. We denken dat de Evangeliën eenvoudig te begrijpen zijn. Hebben we nog wel een uitleg van het Evangelie van Mattheüs nodig? Kunnen we het niet zelf begrijpen? … als we tenminste de tijd nemen om het te lezen. Wie herinnert zich nu nog de waarschuwing van Johannes Chrysostomus, dat het Evangelie volgens Mattheüs juist gemakkelijk te begrijpen lijkt voor hen, die de diepte van de daarin verborgen gedachten niet begrijpen?

Juist daarom roept de tekst van Jozef Wijker verbazing en blijdschap op…

» Lees verder: Woord van de uitgever

De kunst van het uitleggen

Het boek van Jozef Wijker begint met de uitleg van het woord ‘evangelie’ – evangelie betekent goede of vreugdevolle boodschap. En juist die gedachte, die zo eenvoudig en algemeen bekend lijkt, vormt in feite de belangrijkste inhoud van dit boek. Dat is wat de auteur op iedere pagina van zijn Uitleg van het Evangelie volgens Mattheüs laat zien. De boodschap is niet zomaar informatie, die iedere dag tot ons komt door de krant te lezen, door naar de radio te luisteren of door ons te verliezen in de krochten van het internet. De boodschap in de vorm van “het laatste nieuws” kan ons bedroeven of kan ons blij maken; wie wordt er niet blij van het bericht dat morgen in Nederland de zon zal schijnen! De boodschap van het Evangelie draagt echter een andere lading in zich, bevat een ander soort vreugde.

Het Evangelie spreekt over verlossing, over vreugde en vrijheid, over dat wat de Zoon Gods, de Mensenzoon, meebracht naar de aarde. Dat betekent dat wij voor de moeilijke opgave staan om ons niet alles zozeer eigen te maken, zoals kinderen zich lesstof eigen maken, zoals zij de informatie van school onthouden, maar zo te handelen dat de heilsboodschap van het Evangelie ons eigen vlees en bloed wordt, dat die boodschap bij ons hoort. Ergens bijhoren betekent het gevoel hebben dat je ergens thuishoort, alleen is dat thuis heel ver weg, en soms kan het lijken dat dit thuis voor ons voor altijd verloren is gegaan. Precies op zo’n moment komt Christus, Die zegt: vrees niet, maar heb geloof. “Staat op en weest niet bevreesd” (Mt. 17:7). Wij moeten Christus volgen en het ‘ons eigen maken’ van de boodschap van het Evangelie is een lange en verre weg. Op die weg vinden we vreugde, in het bijzonder als we voelen dat de Heer ons heeft gevonden als een verloren schelling: “Verblijdt u met mij, want ik heb de schelling gevonden, die ik verloren had!” (Lk. 15:9). Maar de volgende dag voelen we ons opnieuw verloren en eenzaam. We zijn verdrietig, hoewel we weten dat het niet de Heer is die ons ‘heeft verloren’, maar dat wij onszelf en onze vreugde hebben verloren. De weg naar de goede boodschap is lang en Jozef Wijker nodigt ons uit om die weg samen met hem af te leggen…

» Lees verder: De kunst van het uitleggen de Aartspriester Sergei Ovsiannikov

Adviezen voor het geestelijk leven

Starets Johannes Krestjankin

Nederlandse vertaling: Marian Nieuwenhuis.
Uitgeverij Iveron, Almere, 2008.
272 bladzijden
ISBN 978-90-813315-1-7

Prijs: €14.00

Boekhandelkorting: € 4.00

Het boek is te bestellen: stichting.iveron@gmail.com

Enkele uitspraken van starets Johannes (Krestjankin):

“Wij hebben van de Heer het gebod van de liefde voor de mensen, voor onze naasten gekregen. Maar wij moeten ons niet druk maken of zij ons wel of niet liefhebben. Wij hoeven er alleen voor te zorgen dat wij hen liefhebben.”

“Probeer zelf maar eens, al is het maar één dag, aandachtig te leven en op jezelf te letten. Wie ben je eigenlijk? Leer eerst jezelf kennen en probeer dan maar eens één enkele dag tegen de zonde te strijden. Je zult zien, hoe moeilijk dat is en als je daar achter bent, dan zul je leren begrip te tonen voor menselijke zwakheden en niemand meer oordelen.”

“Wanneer mensen zonder God leven, dan verandert het leven in een hel, en daarna volgt nog de hel voor de eeuwigheid. U moet vanaf nu leven volgens andere wetten, volgens de goddelijke geboden. Door middel van geduld moet u het kwaad overwinnen dat rondom heerst. Alleen dit geduldig volharden in de waarheid, de bevestiging van uw geloof en de hoop op God door het leven zelf, zal goede vrucht geven. Wat heeft het voor zin zichzelf een christen te noemen, terwijl men leeft als een heiden? Bid in het verborgene voor uw naasten en overwin het kwaad door liefde en medelijden met hen. Moge de Heer u wijsheid schenken.”

» Inleiding door de uitgever: vader Sergi Merks

Een bloedig Pasen

Een Bloedig PasenNina Pavlova

Moskou 2003
Oorspronkelijke titel: ‘Pascha krasnaja’
Nederlandse vertaling: Pieter Eggermont
Uitgeverij Iveron, Almere, 2005
372 bladzijden
ISBN 90-809426-1-8

Prijs: €15.00

Boekhandelkorting: € 4.00

Het boek is te bestellen: stichting.iveron@gmail.com

Dit boek gaat over christelijk martelaarschap in het Rusland van enkele jaren na de beëindiging van de Sovijet-onderdrukking, en over de rijke spiritualiteit van het hedendaagse Russische kloosterleven. In dit boek wordt ons de aangrijpende geschiedenis en de spirituele zoektocht verteld van drie jonge monniken van het klooster van Optina Poestyn, die in 1923 hun bloed voor Christus vergoten. Ze werden na de viering van Pasen vermoord, terwijl ze de klokken luidden om de Opstanding van Christus te verkondigen.

» Recensie van vader Sergi Merks